پشتیبانی

☆♡نِوِشتهـِ هــاےِ صُورتےِ مَنـ ♡☆
☆♡نِوِشتهـِ هــاےِ صُورتےِ مَنـ ♡☆
♥فارِّغُـ الّتَحصّیلّیـ♥

  グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字سه شنبه بودグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字با اینکه شیفت ظهر بودیمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字ساعت7:30 باید تو مدرسه حضور میداشتیمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字تو مدرسه همه بچه ها منو به فحش کشیدنグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字-سنا چرا انقدر دیر اومدی آخه اسکول؟؟グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字-اسکول خودتونید هنوز که راه نیوفتادیمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字الکی انقدر ور ور میکنیدグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字ساعت8:30 تازه راه افتادیمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字تو راه کلی آهنگ خوندیم و زدیم و رقصیدیمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字رسیدیم به محل اردو:باغ یزدان پناهグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字


グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字بقیه حرفام تو ادامه حرفامグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字


 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字از در باغ رفتیم تو : وااااااااااااوグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字عجب باغ سرسبز و قشنگیهグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字من رفتم یه تخت برا گروهمون گرفتمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字بعد رفتیم تو یه سالنグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字


グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字برامون یه نمایش مسخره اجرا کردنグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字


グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字دوباره برگشتیم حیاطグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字


グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字نشستیم و سفره انداختیم تا صبحانه بخوریمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字جای یه چیز توسفرمون خالی بود : چایグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字نامردا نزاشتن با خودمون چای بیاریمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字بیشورا دو دیقه بعد صبحانه چای آوردنグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字هیچی همه حمله کردیم چای برداشتیمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字بعدش بلند شدیم رفتیم دور دور کنیم تو باغグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字مقنعه هامون رو برداشتیم و شال سر کردیمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字موهامونم ریختیم بیرون(تا لج معلما در بیاد)グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字رفتیم طبقه بالای باغ منچ بازی کردیمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字از اون بالا دیدم چند تا از بچه هاグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字دارن با لباس سنتی عکس میگیرنグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字ای خدا یادم نبود قراره عکسم بگیریمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字ای نامردا کوفتتون بشه وایسید ما هم بیاییمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字رفتیم تو صف وایسادیمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字در عرض 5 دقیقه نوبتم شد عجب شانسیاグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字لباسش رو خودمون باید انتخاب میکردیمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字من یه دامن بلند زرشکی که پایینشグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字با نوار های طلایی تزیین شده بودグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字با یه جلیقه زرشکی طلایی با روسری طلاییグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字رو پوشیدم موهامم کج گذاشتم بیرونグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字داشتم میرفتم عکس بگیرم معلمام میگفتن:グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字بَه سنا خانوم چه خوشگل شدی!!グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字مررررررررررسی خانوماااااا فداااتونグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字یه عکس خوشمل ازم گرفتنグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字رفتم تو اتاق لباس خودمو پوشیدمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字نرگس عکسشو گرفت نوبت طوبی شدグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字رفت لباسو بپوشه دکمه هاش بسته نمیشدグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字خخخخ چاقی این مصیبت ها رو هم دارهグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字همه شال سر کردیم موهامونو ریختیم بیرونグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字رفتیم یه عکس دسته جمعی خوشگل گرفتیمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字رو پله ها نشسته بودیم رو پله اول منو نرگسグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字دومین پله 3 نفر نشسته بودن و...グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字منو نرگس هم یه عکس دوتایی گرفتیمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字ساعت 12 شده بود اه چه زود گذشتグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字هوا شدید گرم شده بودグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字مارو بردن تو سالن باغグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字هوای اونجا خنک بودグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字 


グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字فرش و پشتی و تشک و... داشتグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字رفتیم یکم خوردیم و بازی کردیمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字وقت ناهار شد یه سفره بزرگ انداختنグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字من جوجه سفارش داده بودمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字نیلوفر که کباب سفارش داده بود گفت:グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字بچه ها کبابشو نخورید مزه گوشت خر میده!!グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字ترکیدیم از خندهグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字آخه اسکول تو مگه گوشت خر خوردی الکی...グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字ساعت 2 شد باید برمیگشتیمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字اونروز کلاس نداشتیم خدا رو شکرグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字رفتیم که سوار اتوبوس بشیمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字دیدیم اتوبوس پر شده باید صبر میکردیمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字تا اون یکی اتوبوس بیاد سوارشیمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字ای خداااا حالا تو گرما الان وقتش بود؟؟グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字کلی معطل شدیم تا اتوبوس اومدグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字سوار شدیم برگشتیم مدرسهグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字یک ربع دیگه میومدن دنبالمونグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字تو اون یه ربع رفتیم ته حیاطグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字کلی زدیم و رقصیدیمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字ساعت 2:30 خانواده ها اومدن دنبالمونグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字و اینگونه بود که ما فارغ التحصیل شدیمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字


Tag's: اردو ، کلاس ششم ، یزدان پناه ، عکاسی ، گوشت خر ، دوستانه ، فارغ التحصیلی
نظرات (113) . |by-> ♫♥♪Şคຖค ๓iŞŞ♪♥♫ |Data-> یکشنبه 12 اردیبهشت 1395 . 21:52
ABOUT

@description
CATEGORIES
TAGS
LINKS
DES..

OTHER

♥کد لوگو♥

ابزار هدایت به بالای صفحه

سلام دوستان خوش اومدین♥امیدوارم از مطالبم خوشتون بیاد♥کامنت یادتون نره♥با تبادل لینک هم به شدت موافقم♥خوااااااهش میکنم قضاوت نکنید♥خوش بگذره♥♥♥.


دانلود آهنگ